-->

Gàidhlig

Demo corpus, dictionary and POS-tagger
Corpus search:
Dictionary search:

Aligned corpus

This page shows the entire corpus. To search only for sentences containing specific words, use the input boxes above.

For each sentence below, the first line gives the Gàidhlig on the left, with an English rendition on the right (this is sometimes not an exact translation).

Click on the icon to see a glossed (tagged) version of the Gàidhlig sentence, or click here to see a glossed (tagged) version of the whole corpus.

The entire glossed corpus can also be downloaded as a 61-page pdf.


(1)Chaidh Sabhal Mòr Ostaig a stèidheachadh ann an 1973 agus bhon uair sin tha i air cliù a chosnadh air feadh an t-saoghail mar Ionad Nàiseanta airson cànan agus cultar na Gàidhlig. Founded in 1973, Sabhal Mòr Ostaig has become internationally recognised as a National Centre for the Gaelic language and culture.
(2)Tha a' Cholaiste na com-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (OGE), is i a' tairgsinn fìor chothroman foghlaim is rannsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig a tha ga neartachadh tro bheatha ann an àrainneachd làn-Ghàidhlig. The College is an academic partner within the University of the Highlands and Islands (UHI), and provides high quality education and research opportunities through the medium of Scottish Gaelic.
(3)'S e colaiste ùr-ghnàthach a th' ann an Sabhal Mòr Ostaig agus tha goireasan ionnsachaidh air leth ann, leabharlann sònraichte fhèin math, stiùideo craolaidh is clàraidh, agus tha àiteachan-fuirich agus ionad cùraim chloinne air an àrainn. Sabhal Mòr Ostaig is a modern, innovative college and has excellent learning resources on-campus including an exceptional library collection, broadcast and recording facilities, residential student accommodation and a Gaelic-medium childcare facility.
(4)Tha mu 90 oileanach clàraichte air cùrsaichean làn-thìde, mu 260 air cùrsaichean air astar agus bidh suas ri 800 a' clàradh air cùrsaichean goirid gach bliadhna. Current student numbers stand at approximately 90 on full-time courses, 260 on distance learning and access courses, and up to 800 on short courses each year.
(5)Tha obair na Colaiste ga neartachadh tro chàirdeas leis a' choimhearsnachd Ghàidhlig agus tha iomadh pròiseact cultarach agus cruthachail stèidhichte aig Sabhal Mòr, Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig agus Cànan nam measg. The College's activities are greatly enhanced by co-operative links within the wider Gaelic community and the College is home to a number of creative and cultural projects such as Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig and the multimedia and design company Cànan.
(6)Tha na h-ealain is cultar Gàidhlig fìor chudromach do Shabhal Mòr Ostaig agus tha a' Cholaiste a' ruith prògram còmhnaidh ann an ceòl, litreachas agus na h-ealain lèirsinneach. The College also plays a leading role in the promotion of the Gaelic arts and culture and hosts a programme of residencies for artists in music, literature and the visual arts.
(7)Tha Sabhal Mòr Ostaig airson a bhith na shàr-ionad aig cridhe leasachaidhean ann an cànan agus dualchas nan Gàidheal le bhith a' tairgsinn deagh chothroman foghlaim, trèanaidh agus rannsachaidh agus beatha shòisealta tro mheadhan na Gàidhlig agus le bhith a' dol an sàs gu h-innleachdach còmhla ri daoine eile, luchd-gnìomhachais agus a' choimhearsnachd air fad gus leasachaidhean sòisealta, dualchasach agus eaconomach a chur air adhart. Sabhal Mòr Ostaig is committed to being a centre of excellence for the development and enhancement of the Gaelic language, culture and heritage, by providing quality educational, training and research opportunities through the medium of Scottish Gaelic; and by interacting innovatively with individuals, communities and businesses, to contribute to social, cultural and economic development.
(8)Fàilte gu làrach-lìn Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig, far a bheil mòran cothroman ionnsachaidh airson daoine aig a bheil ùidh ann an Gàidhlig, an dà chuid aig a' Cholaiste agus air astar. Welcome to the Sabhal Mòr Ostaig website. The College is a National Centre for Gaelic Language and Culture and there are lots of learning opportunities for people with an interest in Gaelic, both at the College and by distance-learning.
(9)'S e colaiste ùr-ghnàthach a th' ann an Sabhal Mòr Ostaig agus tha goireasan ionnsachaidh air leth ann, leabharlann sònraichte fhèin math, stiùideo craolaidh is clàraidh, agus tha àiteachan-fuirich is ionad cùraim chloinne air an àrainn. Sabhal Mòr Ostaig is a modern, innovative college and has excellent learning resources on-campus including an exceptional library collection, broadcast and recording facilities, residential student accommodation and a Gaelic-medium childcare facility.
(10)Tha obair na Colaiste ga neartachadh tro chàirdeas le coimhearsnachd na Gàidhlig agus tha iomadh pròiseact cultarach agus cruthachail stèidhichte aig Sabhal Mòr, Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig agus Cànan nam measg. The College's activities are greatly enhanced by co-operative links within the wider Gaelic community and the College is home to a number of creative and cultural projects such as Tobar an Dualchais, Faclair na Gàidhlig and the multimedia and design company Cànan.
(11)Tha na h-ealain is cultar na Gàidhlig fìor chudromach do Shabhal Mòr Ostaig agus tha a' Cholaiste a' ruith prògram air mhuinntireas ann an ceòl, litreachas agus na h-ealain lèirsinneach. The College also plays a leading role in the promotion of the Gaelic arts and culture and hosts a programme of residencies for artists in music, literature and the visual arts.
(12)Tha sinn an dòchas gum bi cothrom agad a thighinn don Cholaiste agus sinn a' coimhead air adhart ri d' fhaicinn. We hope you will get the chance to visit the college and we look forward to seeing you.
(13)Ma tha beachd sam bith agad mun làraich, cuir post-d gu sm00en@uhi.ac.uk. If you have any comments about the website, please e-mail sm00en@uhi.ac.uk.
(14)'S e bliadhna air leth eachdraidheil a bhios ann an 2013 do Shabhal Mòr Ostaig agus don a h-uile duine aig a bheil ceangal ris a' Cholaiste. Bidh sinn a' comharrachadh dà fhichead bliadhna on a chaidh a' Cholaiste a' stèidheachadh agus on a chaidh a' chiad cùrsa a ruith san t-Sultain 1973. 2013 is a special year for Sabhal Mòr Ostaig and for everyone associated with it, as we celebrate 40 years since the College was established and since the first short course took place in September 1973.
(15)Bidh iomadh rud a' tachairt tron bhliadhna a' tarraing dhaoine bho gach ceàrnaidh agus gheibh sibh blas de na rudan a bhios a' dol air an làraich-lìn seo agus air na duilleagan Facebook againn. There will be lots of events taking place throughout the year which we hope will attract people from far and wide. A taster of these events is available on the website and will also be posted on our Facebook page.
(16)Tha sinn cuideachd air Gairm-maoineachaidh 40 Bliadhna a chur air bhog agus tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn aig www.smo.uhi.ac.uk. We have also launched a 40th Anniversary Appeal and more information about it is available at www.smo.uhi.ac.uk.
(17)Tha Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig a' foillseachadh Gairm-maoineachaidh 40 Bliadhna an t-Sabhail airson taic a chumail ris a' cholaiste, is i an t-aon ionad foghlaim adhartach is àrd-ìre anns an t-saoghal a tha a' liubhairt a chuid chothroman ionnsachaidh, cultarail is rannsachaidh tro mheadhan na Gàidhlig. The Sabhal Mòr Ostaig Development Trust is launching this 40th Anniversary Appeal to support the college in its role as the only institution of further and higher education in the world dedicated to providing learning, cultural, and research opportunities through the medium of Scottish Gaelic.
(18)Cha bhitheadh Sabhal Mòr Ostaig air a chiad amasan a choileanadh airson cothroman foghlaim is eaconomach nan Gàidheal a leasachadh agus cothroman ionnsachaidh air a' Ghàidhlig is a cultar a sgaoileadh mura b' e dìlseachd is saothair a chuid luchd-obrach is oileanach, agus taic nan seann oileanach is nan caraidean air feadh an t-saoghail. Sabhal Mòr Ostaig would not have realised its early ambitions to improve the educationaland economic opportunities of Gaelic speakers and to widen access to the Gaelic languageand culture without the dedication and commitment of staff and students, and the support of alumni and friends worldwide.
(19)Tha an t-Urras a' sireadh dhòighean innleachdach air co-obrachadh le luchd-taice na Gàidhlig is a cultair, agus tha e airson a bhith na mheadhan anns an gabh daoine, companaidhean, comainn, urrasan is ionadan an sàs ann a bhith a' toirt taic dhan cholaiste. The Trust seeks innovative ways to engage with the wide community of support for the Gaelic language and culture, and to be the conduit through which private individuals, companies, corporations, trusts and foundations are able to play a vital part in supporting the college.
(20)Bu mhath leinn iarraidh air daoine air feadh an t-saoghail a tha bàidheil ris a' Ghàidhlig is a cultar is a tha airson a glèidheadh do na ginealaichean ri teachd an cuid taic a chur ris a' Ghairm-maoineachaidh seo a bheir cuideachadh do dh'obair dheatamach Sabhal Mòr Ostaig. Through this Anniversary Appeal we would urge people throughout the world who care passionately about the future of the Gaelic language and culture to help Sabhal Mòr Ostaig with its vital work.
(21)Feumaidh a' cholaiste mu 47% de a cosgaisean bliadhnail a thogail dhi fhèin a chionn 's gu bheil i na charthannas clàraichte, mar sin, tha ur taic nas fheumaile na bha e riamh. As a registered charity, Sabhal Mòr Ostaig is currently required to raise around 47% of its annual costs so your help is more crucial than ever before.
(22)Tha an t-Urras airson cur ris an taic air leth a tha Sabhal Mòr Ostaig air fhaighinn thar an dà fhichead bliadhna bho chaidh a stèidheachadh agus airson coimhearsnachd eadar-nàiseanta a chur ri chèile anns am bitheadh seann oileanaich, luchd-taice agus caraidean. The Trust aims to build on the incredible support that Sabhal Mòr Ostaig has received over the past forty years and develop an international community of alumni, supporters and friends.
(23)Tha sinn ag iarraidh taic leis na prìomhachasan seo gu sònraichte: In particular we are seeking support for the following priority areas:
(24)Maoin Sgoilearachd nan Oileanach Student Scholarship Fund
(25)Tochradh nan Cathraichean Foghlaim is nan Caidreachasan Rannsachaidh Endowment of Academic Chairs and Research Fellowships
(26)An Leabharlann is na Cruinneachaidhean Eachdraidheil Library and Historic Collections
(27)Leasachadh nan Ealain – Ceòl, sgrìobhadh, dràma is ealain lèirsinneach na Gàidhlig Arts Development – Gaelic music, writing, drama and the visual arts
(28)Iomairtean Cruthachail, Cultarail is Sòisealta Creative, Cultural and Social Enterprise
(29)Leasachadh Seirbheisean nan Seann Oileanach Development of alumni services
(30)Leasachadh na Cille Bige: Goireasan Spòrs is Cur-seachad; Ath-leasachadh Àrainn Ostaig; Goireasan co-labhairt; agus Taigheadas Kilbeg Village Development: Sports and Recreation Facilities; Refurbishment of Àrainn Ostaig campus; Conference Facilities; and Housing
(31)Mòran taing airson ar cuideachadh. Many thanks for choosing to donate to Sabhal Mòr Ostaig. Your support is invaluable.
(32)Tha Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig taingeil taic fhaighinn bho dhaoine fa leth, companaidhean, urrasan, co-chomainn is buidhnean eile a tha airson a' cholaiste a chuideachadh agus airson a' Ghàidhlig is a cultar a dhìon do na ginealaichean ri teachd. Sabhal Mòr Ostaig Development Trust welcomes support from individuals, corporations, trusts, societies and other bodies committed to supporting the college and to securing the future of the Scottish Gaelic language and culture.
(33)Chithear stiùireadh anns an fhiosrachadh a leanas air ciamar as urrainn dhuibh taic a chur rinn: There is a range of ways to support the college and the following offers some guidance as to how you may wish to do this:
(34)1. Faodar Tabhartasan Gun Chùmhnant a thoirt don Urras Leasachaidh ann an aon iomlaid airgid no mar shreath de iomlaidean cunbhalach airson cur ri amasan coitcheann na colaiste. 1. Unconditional Donations may be made to the Development Trust either as a one off payment or as a series of regular payments for the general furtherance of the college's aims.
(35)2. Faodar Tabhartasan Le Cùmhnant a thoirt don Urras Leasachaidh ann an aon iomlaid no mar shreath de iomlaidean cunbhalach a shònraicheas pròiseact no roinn shònraichte don tèid am maoineachadh. 2. Conditional Donations may be made either as a one off payment or as regular payments which specify a particular project or area to which funds may be applied.
(36)3. Faodar Dìleaban fhàgail don Urras Leasachaidh, gun chùmhnant no le cùmhnant, airson roinnean no pròiseactan sònraichte anns a' cholaiste. 3. Legacies may be left to the Development Trust which can either be unconditional or in support of particular areas of activity.
(37)4. Faodar tabhartasan a thoirt do Mhaoin Thochraidh Na Cholaiste a chaidh a stèidheachadh airson sruth airgid a chur air bhonn a bheir taic do dh'iomairtean sònraichte. 4. Towards the college Endowment Fund which has been set up to provide a flow of income in support of a particular purpose.
(38)5. Caidreabh An t-Sabhail a tha a' toirt fo-sgrìobhadh bliadhnail seachad don luchd-taice anns am faighear ìsleachadh phrìsean air bathar, seirbheisean is tachartasan na colaiste. 5. Caidreabh An t-Sabhail/Friends Of Sabhal Mòr Ostaig which allows supporters to subscribe to an annual membership with added benefit of discounted rates on college products, services and events.
(39)Faodar Gift Aid fhaighinn an lùib gach tabhartais agus tha sin a' ciallachadh gum faigh an t-Urras Leasachaidh na cìsean air ais air an tabhartas agaibh a tha sibh air pàigheadh mar-thà agus gun tèid luach an tabhartais agaibh am meud don treas cuid a-rithist. All donations may be made as Gift Aid which allows Sabhal Mòr Ostaig Development Trust to reclaim the tax you have already paid on your gift, increasing its value by almost one third.
(40)Faodaidh muinntir nan cìsean àrda buannachd fhaighinn à tabhartas cuideachd is iad a' dèanamh tagradh airson an t-suim eadar a' chìs nas àirde is a' chìs bhunaiteach fhaighinn air ais air na foirmichean bliadhnail. Higher rate tax payers can also benefit from making a gift by reclaiming the difference between higher rate tax and basic rate tax on their annual returns.
(41)Faodaidh luchd-tabhartais às na Stàitean Aonaichte tabhartas a thoirt seachad tron t-sruth chlàraichte US 501(C)3 agus faodar a h-uile suidheachadh a rèiteachadh gus dèanamh cinnteach gum faighear na sochairean chìsean as buannachdail às na tabhartasan. US donors have the opportunity to donate through a registered US 501(C)3 conduit and, in all circumstances, arrangements can be made to ensure the most beneficial taxation treatment of donations.
(42)Faodar am foirm gu h-ìosal a chlò-bhualadh, a lìonadh agus a chur thugainn. You can make a donation by printing and completing the donations form below and sending it to us.
(43)Tha sinn an dòchas gum bi goireas air-loidhne againn a dh'aithghearr. We hope to have an online donation facility available in the near future.
(44)Bha Talla a' Bhaile ann an Glaschu loma-làn oidhche Shathairne airson cuirm-chiùil shònraichte, SMO@40, far an tàinig iomadach neach-ciùil iomraiteach còmhla gus buaidh Sabhal Mòr Ostaig thar nam bliadhnaichean agus an dlùth cheangal a tha air a bhith aig a' cholaiste ri ceòl sna 40 bliadhna bhon a chaidh a cur air chois a chomharrachadh. Glasgow's City Halls venue was jam-packed for Sabhal Mòr Ostaig's special 40th anniversary concert, SMO@40. A host of musical stars who have shared in the college's rich history were onstage to celebrate the college's continuing contribution to Gaelic and Scotland's culture and to showcase the intimate relationship SMO has enjoyed with music over the years since it was established 40 years ago.
(45)Mar phàirt de Celtic Connections 2013, bha a' chuirm-chiùil mar urram dhan cholaiste is an obair phrìseil is thorrach a tha i air a dhèanamh mar Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig, agus gus comharrachadh mar a tha Sabhal Mòr air buaidh mhòr a thoirt air beatha chultarach na h-Alba thar nan dà fhichead bliadhna a dh'fhalbh. The concert was held as part of Celtic Connections 2013 in honour of Sabhal Mòr and the critical role it plays as the National Centre for the Gaelic Language, Culture and the Arts, and to pay tribute to and to celebrate the contribution which the institution has made to the cultural life of Scotland.
(46)Thuirt Donaidh Rothach, An Stiùiriche aig Sabhal Mòr Ostaig airson Leasachaidh, Tional-airgid agus nan Ealain agus a chuir an tachartas air adhart còmhla ri Stiùiriche Celtic Connections Dòmhnall Seathach: Sabhal Mòr Ostaig Director of Development, Fundraising and the Arts Donnie Munro, who along with Festival Director Donald Shaw arranged for the event to take place, said:
(47)Cha b' urrainn dòigh na b' fheàrr a bhith againn airson tòiseachadh a' comharrachadh na bliadhna shònraichte seo ann an eachdraidh an t-Sabhail. This concert has been a very special way to launch this important year in Sabhal Mòr Ostaig's history.
(48)Tha mar a tha cruinneachadh iongantach agus air leth tàlantach de luchd-ciùil is seinneadairean eadar-nàiseanta air tighinn còmhla gus urram a shealltainn dha SMO na chomharra air a' bhàidh is an spèis a th' aig daoine don cholaiste. Tha e cuideachd a' sealltainn mar a tha àite sònraichte aig Sabhal Mòr Ostaig ann an saoghal cultarach na h-Alba. That such an amazing array of talented international musicians and singers should come together in this way to celebrate and to honour the work of Sabhal Mòr is a wonderful testimony to the deep affection and respect in which it is held and, furthermore, is a recognition of the unique and special place which Sabhal Mòr occupies at the heart of Scottish cultural life.
(49)Chaidh cuirm shònraichte a chumail air an aon latha air an fheasgar aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba aig 2.00f le oileanaich ciùil na Colaiste bhon chùrsa BA (le Urram) Gàidhlig is Ceòl Traidiseanta. Also taking place at Celtic Connections on the same day was a special afternoon concert in the Royal Conservatoire of Scotland at 2.00pm featuring the best of the College's current BA (Hons) Gaelic & Traditional Music student talent.
(50)Bha cuideachd cothrom aig duine blasad Gàidhlig a thogail air no piseach a thoirt air an cuid Gàidhlig le cùrsa a ruith tron latha aig an Lèanag ann am Partaig. There was also the opportunity during the day for people to learn some Gaelic or improve their Gaelic skills at a course run by the College's Short Courses team, which took place in An Lèanag in Partick.
(51)Bidh Maighread Stiùbhart, a bha na Ceòladair air Mhuinntearas aig Sabhal Mòr Ostaig, a' taisbeanadh A' Bhanais Ghàidhealach (The Highland Wedding), air Dihaoine 1 Gearran aig Celtic Connections. Margaret Stewart, recent Musician in Residence at Sabhal Mòr Ostaig, will be performing A Bhanais Ghàidhealach (The Highland Wedding) on Friday 1 February as part of the Celtic Connections festival.
(52)Bidh òrain, ceòl is ealain bho na làithean a dh'fhalbh agus an latha an-diugh ri chluinntinn is ri fhaicinn, an dà chuid ceòl traidiseanta agus ceòl ùr, cho math ri ceòl a rinn Maighread a dh'aona-ghnothaich don chuirm seo. This celebration of Highland nuptial customs, both past and present will include songs, music and visual art; both traditional and modern material, together with some of Margaret's new compositions for the piece.
(53)Bidh an consart a' tòiseachadh aig 7.30f ann an Leabharlann Mitchell. The concert will take place in the Mitchell Library at 7.30pm.
(54)Gheibhear tiocaidean agus tuilleadh fios bho www.celticconnections.com. Tickets are available online at www.celticconnections.com.
(55)Thàinig a' Ghàidhlig à Èirinn còmhla ris na Gàidheil nuair a thuinich iad ann an Earra-Ghàidheal mu 500 AD agus sgap i a-mach nuair a leudaich rìoghachd nan Gàidheal air feadh na dùthcha. Gaelic came to with the Gaels or Scots from Ireland when they settled in Argyll around 500 AD and spread out when the Kingdom of the Scots extended throughout the country.
(56)Ràinig a' Ghàidhlig àirde a neirt mu 1100 AD, nuair a bhathar ga bruidhinn eadar Gallaibh mu thuath is Anainn mu dheas agus eadar Fìobha mun ear is na h-Eileanan mun iar. Gaelic reached its zenith around 1100 AD when it was spoken from Caithness in the north to Annan in the south and from Fife in the east to the Islands in the west.
(57)B' i a' Ghàidhlig cànan rìghrean na h-Alba gus an do phòs Maol-Chaluim Ceann Mòr a bhean aig nach robh a' Ghàidhlig. Gaelic was the language of the kings of Scotland until Malcolm Canmore married his wife who spoke no Gaelic.
(58)Bhon àm sin thòisich cumhachd na Gàidhlig am measg uaislean na Galltachd a' crìonadh. Henceforth the influence of Gaelic began to wane among the aristocrats of the Lowlands.
(59)Bhathar fhathast a' bruidhinn na Gàidhlig ann an Carraig is Gall-ghàidheil anns an 17mh linn, ach b' ann air a' Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan a bu treasa i. Gaelic was still spoken in Carrick and Galloway in the 17th century, but it was at its strongest in the Highlands and Islands.
(60)Ri linn Rìoghachd nan Eilean thàinig ùrachadh is leudachadh air cultar is sgoilearachd na Gàidhlig. At the time of the Lordship of the Isles Gaelic culture and scholarship underwent a revival and expansion.
(61)Bha a' Ghàidhlig Chlasaigeach ga cleachdadh ann am bàrdachd le Clann MhicMhuirich ann an Uibhist suas chun na 18mh linn. Classical Gaelic was used in the poetry of the MacMhuirich family in Uist until the 18th century.
(62)Thàinig ùrachadh eile ann am bàrdachd na Gàidhlig aig an aon àm ri linn bhàrd mar Uilleam Ros, Mac Mhaighstir Alasdair is Donnchadh Bàn, ach bha cuibhle an fhortain a' cur nan caran. Another flourishing occurred in Gaelic poetry at the still time under the influence of poets such as William Ross, Alexander MacDonald and Duncan Bàn Macintyre, but the wheels of fortune were turning.
(63)Anns an 17mh linn, thàinig sreath de laghannan a-mach à Pàrlamaid Dhùn Èideann an aghaidh na Gàidhlig; às dèidh Blàr Chùil Lodair chaidh laghannan eile a chur an sàs an aghaidh cànan is cultar nan Gàidheal; cha do leig buidhnean mar an SSPCK a' Ghàidhlig a-steach dha na sgoiltean aca gu deireadh na 18mh linn; agus chuir Achd an Fhoghlaim 1872 crìoch air a' chànan ann an siostam an fhoghlaim. In the 17th century a series of anti-Gaelic laws emanated from Parliament in Edinburgh; after the Battle of Culloden other laws were enacted against Gaelic language and culture; organisations such as the SSPCK would not allow Gaelic to be used in their schools until the end of the 18th century; and the Education Act of 1872 ended the use of the language in the education system.
(64)Thòisich na Fuadaichean aig deireadh na 18mh linn agus chùm iad orra fad ceud bliadhna. The Highland Clearances began in the late 18th century and continued for a hundred years.
(65)Bha mòran a' creidsinn nach fhaigheadh iad cothrom na Fèinne air a' Ghàidhealtachd agus thog iad orra a Chanada no dha na bailtean mòra air a' Ghalltachd. Many believed they would never get a fair deal in the Highlands and left for Canada of the Lowland cities.
(66)A dh'aindeoin gach anaceartais a rinneadh air luchd na Gàidhlig, ged-thà, cha b' e am bàs a bha an dàn don chànan. Despite the injustice handed out to Gaelic speakers, the language was not destined to die off.
(67)Thàinig ath-bheothachadh air cultar na Gàidhlig anns an 19mh linn ann am bàrdachd, rosg is ceòl, agus lean an t-ath-bheothachadh sin suas chun an latha an-diugh. Gaelic culture underwent a revival in the 19th century in areas such as poetry, prose and music, and the revival has continued to the present day.
(68)Eadar an dà Chogadh Mhòr bha a' Ghàidhlig ri cluinntinn air an rèidio 's air a teagasg ann an sgoiltean. Between the two World Wars, Gaelic was to be heard on radio and was taught in schools.
(69)Tha barrachd nobhailean gam foillseachadh san latha an-diugh na bha riamh roimhe. More novels are being published today than at any other time.
(70)Thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig deireadh na 20mh linn agus thathar an dùil ri tuilleadh sgoiltean Gàidhlig. Gaelic medium education began in the late 20th century and more Gaelic medium schools are in the pipeline.
(71)Gheibh daoine òga foghlam aig gach ìre bho chròileag gu oilthigh tro mheadhan na Gàidhlig. Young people can be educated through the medium of Gaelic at all levels from playgroup to university.
(72)Tha Radio nan Gàidheal air a bhith ann bho na 1980an agus thòisich seanail telebhisein, BBC Alba, air craoladh aig toiseach na 21mh linn. Radio nan Gàidheal has been in operation since the 1980s and a television channel, BBC Alba, began broadcasting in the early 2000s.
(73)Ged a thathar a' dèanamh gàirdeachas ri linn nan leasachaidhean dòchasach sin, chan ann buileach dòchasach a tha cor na Gàidhlig aig ìre na coimhearsnachd, ged-thà. Despite satisfaction with such optimistic developments, the situation facing Gaelic at local level is not entirely positive.
(74)A rèir Cunntas-sluaigh 2001, bha nas lugha na 60,000 duine ann a bha comasach air an cànan a bhruidhinn, ged a bha còrr is 92,000 comasach air a tuigsinn. The 2001 Census showed that fewer than 60,000 people could speak Gaelic although over 92,000 can understand it.
(75)Cha robh sgìre sam bith ann far an robh a' Ghàidhlig cho làidir 's a bha i ceud bliadhna roimhe sin. There were no parishes in which Gaelic remained as strong as it had been 100 years earlier.
(76)Bha ceàrnaidhean anns na h-Eileanan Siar far an robh a' Ghàidhlig na mion-chànan, agus cha robh ach aon sgìre air tìr-mòr, Loch Aillse, far an robh còrr is 20% de na daoine comasach air a' Ghàidhlig a bhruidhinn. There were areas even in the Western Isles where Gaelic had become a minority language, and only one mainland parish, Lochalsh, could muster a Gaelic speaking population of 20%.
(77)Chaidh cunntas-sluaigh a chumail ann an 2011, agus seallaidh na figearan a bheil a' Ghàidhlig fhathast a' crìonadh anns na sgìrean a bu dachaigh dhi fad iomadh linn. A census was held in 2011, and the figures will show whether Gaelic is still contracting in its traditional heartlands.
(78)Dh'fhosgail Sabhal Mòr Ostaig ann an 1973, ann an seann toglaichean tuathanais ann an Ostaig, Slèite. Sabhal Mòr Ostaig was founded in 1973 in old farm steadings at Ostaig in Sleat.
(79)B' e am prìomh amas leabharlann Gàidhlig a chur air bhonn ach bha colaiste Ghàidhlig cuideachd san amharc, airson foghlam adhartach agus dreuchdail a thabhann do luchd-labhairt na Gàidhlig, anns a' chànan aca fhèin agus ann an coimhearsnachd dhùthchail. Bha barrachd is barrachd luchd-ionnsachaidh a' togail ùidh anns a' chànan agus bhiodh cothroman ionnsachaidh ann dhaibhsan cuideachd. While the initial aim was to establish a Gaelic library, the long term plan was for a Gaelic-medium college providing vocational further education for Gaelic speakers, in their own language and rural environment, while also giving the growing number of Gaelic enthusiasts the opportunity to learn the language.
(80)Bhiodh seirbheisean agus goireasan a bheireadh taic do dh'obair na Colaiste rin cur air dòigh a bharrachd, ionad rannsachaidh mar eisimpleir. Additional Gaelic-related services and facilities such as a research centre were also envisaged at this early stage.
(81)Ged nach eil cho fada sin bho thòisich a' Cholaiste, tha i air na h-amasan seo a choileanadh, agus fada a bharrachd air sin, is i a' leantainn oirre gus barrachd chothroman Gàidhlig a thabhann don mhòr-shluagh. In its relatively short history, Sabhal Mòr Ostaig has achieved and surpassed these core aims and continues to widen access to the Gaelic language and culture.
(82)Bha Sir Iain Noble, Somhairle MacGill-Eain, D.R. Dòmhnallach, an Dr Fionnlagh MacLeòid agus Gòrdan Barr am measg a' chiad urrasairean aig a' Cholaiste. Bhon chiad dol-a-mach tha iomadh gaisgeach is buidheann càirdeil air taic a thoirt don t-Sabhal. The first board of trustees included Sir Iain Noble, Sorley MacLean, D.R. MacDonald, Dr Finlay MacLeod and Gordon Barr, and from the outset the College has had the support and encouragement of many notable individuals and organisations.
(83)Thòisich Sabhal Mòr Ostaig a' tabhann sgoiltean samhraidh is clasaichean oidhche sa Ghàidhlig agus a' cumail thachartasan sòisealta san sgìre. Sabhal Mòr Ostaig began by offering Gaelic summer schools and night classes and organising social events in the area.
(84)Aig an aon àm, lean an obair gus na toglaichean a chur air dòigh, airgead a thogail, an leabharlann a leasachadh agus beachdachadh air barrachd leudachaidh. Meanwhile renovation of the buildings continued, as did fundraising, development of the library and planning for greater growth.
(85)Ann an 1983 bha Sabhal Mòr Ostaig deiseil gus a' chiad chùrsa adhartach làn-thìde a thabhann agus tha a' Cholaiste air a bhith a' cur ri a taghadh chùrsaichean bhon uair sin. By 1983 Sabhal Mòr Ostaig was ready to deliver its first full-time further education course and has continued to expand its course provision.
(86)Bho chaidh i na com-pàirtiche acadaimigeach ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, tha a' Cholaiste air a bhith a' lìbhrigeadh chùrsaichean ceuma Gàidhlig, agus cùrsaichean for-cheum. Since becoming an active partner in the University of the Highlands and Islands, the College has offered Gaelic-related degree programmes and postgraduate qualifications.
(87)Bha cùrsaichean na Colaiste riamh a' toirt seachad oideachaidh ann an cuspairean co-aimsireil, dreuchdail, a bhiodh gu feum air Ghàidhealtachd agus don choimhearsnachd Ghàidhlig anns an fharsaingeachd. The course curriculum has always offered contemporary, vocational subjects relevant to the needs of the Gaidhealtachd and the wider Gaelic community.
(88)Bha craoladh iomadh-mheadhan Gàidhlig, rianachd ghnìomhachais agus teicneolas fiosrachaidh am measg cuspairean a' chiad chùrsaichean. Early subjects included Gaelic broadcasting and multi-media, business management and information technology.
(89)An-diugh, tha cùrsaichean àrd-ìre na Colaiste a' coimhead air caochladh chuspairean a thuilleadh air na raointean cudromach sin, mar eisimpleir, ceòl, litreachas, nam meadhanan, planadh cànain agus leasachadh eaconomach. In addition to these important fields, today's HE provision addresses subjects as diverse as music, literature, media studies, language planning and economic development.
(90)Tha Sabhal Mòr Ostaig a' cur leasachaidhean ùra ann an teicneolas fiosrachaidh agus dòighean teagaisg an gnìomh cuideachd, gus barrachd chothroman a thabhann tro theagasg air astar. Sabhal Mòr Ostaig has embraced developments in ICT and new teaching methods, providing greater access to Gaelic through distance learning courses.
(91)Tha àrainn na Colaiste air leudachadh gu mòr leis mar a tha àireamh nan oileanach agus pròiseactan ùra a' dol am meud. The College campus has expanded significantly to meet the needs of growing numbers of students and projects.
(92)Chaidh cur ri Àrainn Ostaig, le seòmraichean-cadail, oifisean agus stiùidio telebhisein. The Àrainn Ostaig campus was extended with accommodation blocks, office space and a full-sized broadcast-standard studio.
(93)Beagan bhliadhnaichean às dèidh sin, rinneadh luadh mòr air fosgladh Àrainn Chaluim Chille far a bheil an tuilleadh seòmraichean teagaisg, seòmraichean-cadail, talla mòr grinn, seòmar-bìdh agus leabharlann àraid. A few years later, the highly-acclaimed and award-winning Àrainn Chaluim Chille campus was completed, providing more classrooms, accommodation, a lecture/performance hall, cafeteria and an extensive library.
(94)Bho chionn ghoirid, chaidh an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan agus Cultar na Gàidhlig, Fàs, fhosgladh gu h-oifigeil le Ailig Salmond BPA, Prìomh Mhinistear na h-Alba. More recently, the new Centre for Creative and Cultural Industries, Fàs, was officially opened by Alex Salmond, First Minister for Scotland.
(95)Tha an goireas ùr seo a' coileanadh aon de phrìomh amasan na Colaiste mar an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan agus Cultar na Gàidhlig ann a bhith a' cur ri leasachadh eaconomach na sgìre cho math ri bhith a' neartachadh na h-obrach a tha a' Cholaiste a' dèanamh ann an teagasg, ionnsachadh, cultar agus rannsachadh. The new facility further enhances Sabhal Mòr Ostaig's role as the National Centre for Gaelic Language and Culture by allowing further economic development locally and expanding its existing work in teaching, learning, culture and research.
(96)Ann an co-bhoinn ri Urras Fearainn Chlann Dòmhnaill, Urras Coimhearsnachd Shlèite agus Comhairle Coimhearsnachd Shlèite tha Sabhal Mòr Ostaig ag obair air leasachadh Baile Gàidhealach ùr na 21mh linne. Sabhal Mòr Ostaig, through an innovative partnership with the Clan Donald Land's Trust, Sleat Community Trust and Sleat Community Council, is currently advancing a visionary proposal for the development of a new Highland Village for the 21st century.
(97)Tha an iomairt bhrosnachail is shamhlachail seo airson coimhearsnachd sheasmhach a leasachadh ann an àrainneachd fìor mhath air a piobrachadh leis na buadhan coitcheann de sheasmhachd shòisealta, eaconomach is chultarail, agus àrainn shàr oilthigh na chridhe. This exciting, iconic and groundbreaking plan offers the opportunity to create a sustainable community development, in a world class environment, driven by the common interests of social, economic, cultural and environmental sustainability and with a first class university campus at its heart.
(98)Tha an com-pàirteachas seo a' toirt cothrom don t-Sabhal Mhòr a chuid fearainn is toglaichean fhèin a leasachadh agus an t-àite aige ann an cridhe na coimhearsnachd ionadail a dhaingneachadh. This partnership proposal offers Sabhal Mòr Ostaig an exciting opportunity for strategic and integrated expansion of its own estates and a unique opportunity to further consolidate its position at the heart of the local community.
(99)Tha Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig na urras charthannais air a stiùireadh gu lèir le Bòrd nan Urrasairean neo-eisimeileach aige fhèin. Sabhal Mòr Ostaig Development Trust is an independent, registered charitable trust managed wholly by its own independent Board of Trustees.
(100)'S e adhbhar an Urrais maoin a thogail gus taic a chur ris a' cholaiste, mar shàr-ionad nàiseanta airson cànan is cultar na Gàidhlig, agus cuideachadh a thoirt dha is e a' feuchainn ri cànan is cultar Gàidhlig na h-Alba a neartachadh is ath-bheothachadh. The Trust's purpose is to raise funds in support of the College, as the national centre for Gaelic language and culture, and to help achieve its mission to strengthen and regenerate the Gaelic language and culture of Scotland.
(101)Tha an t-Urras a' lorg dhòighean ùra agus a dhol an sàs leis a' choimhearsnachd mhòir a bheir taic don chànan is don chultar agus a bhios na inneal do dhaoine fa leth, chompanaidhean, chorporrachdan, urrasan eadar-nàiseanta agus chomainn, pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith cur taic ris an rùn sin. The Trust seeks innovative ways to engage with the wide community of support for the language and the culture and to be the conduit through which private individuals, companies, corporations, international trusts and foundations, both at home and abroad, will have the opportunity to play a vital part in supporting that mission.
(102)Tha Sabhal Mòr Ostaig a' faighinn prìomh-mhaoineachaidh bho Chomhairle Maoineachaidh Foghlam na h-Alba. Sabhal Mòr Ostaig receives core funding through the Scottish Funding Council.
(103)A bharrachd air sin ge-tà, feumaidh a' Cholaiste 47% de na cosgaisean a phàigheadh agus comas a thoirt dhuinn na pròiseactan làthaireil is ro-mheasta againn a chumail a' dol a rèir ar plana ro-innleachdail. Over and above this, the College is still required to raise 47% of its annual costs, simply to break even and allow us to continue with our current and projected activities in line with our strategic plan.
(104)Ach ma tha sinn airson cumail oirnn a' leasachadh mar a dh'fheumas sinn gus ar n-amasan ro-innleachdail a thaobh leudachadh a' chànain a choileanadh, feumar mòran fhathast a dhèanamh. But if we are to maintain the areate of development whiuch is necessary to meet our strategic aims for the development of the language, a great deal more needs to be done.
(105)Ma tha Sabhal Mòr Ostaig airson cumail air a' dèanamh diofar ann a bhith a' glèidheadh an ama ri tighinn do chànan is cultar na Gàidhlig, feumaidh sinn taic a tharraing, chan ann a-mhàin bho Ghàidhealtachd na h-Alba, ach bhon choimhearsnachd nàiseanta is eadar-nàiseanta. If Sabhal Mòr Ostaig is to be able to continue to make a real difference in securing the future of Gaelic language and culture, we have to engage the support not only of the Scottish Gàidhealtachd but also that of the national and international community.
(106)Tha meas mòr agus spèis air a bhith agam air cultar Gàidheal na h-Alba o chionn fhada agus tha mi gu sònraichte toilichte a bhith nam chùl-taic do Shabhal Mòr Ostaig, institiùd a tha aig cridhe ath-bheothachadh cànan is traidiseanan na Gàidhlig. I have long held an admiration and affection for the culture of the Scottish Gael and I am delighted to be patron of Sabhal Mòr Ostaig, an institution which is at the heart of the revival of the Gaelic language and traditions.
(107)Le prògram de ghnìomhan foghlaim, cultarach agus rannsachaidh, air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig, tha an t-ionad nàiseanta gun samhail seo air leth cudromach ann a bhith ag ath-stèidheachadh na ceanglaichean cultarach làidir a tha cho riatanach ann an ath-nuadhachadh coimhearsnachdan na Gàidhealtachd is nan Eilean agus a bhith gan neartachadh. With its programme of educational, cultural and reasearch activities delivered through the medium of Gaelic, this unique national centre is crucial to re-establishing and strengthening the strong cultural bonds which are a vital feature of the regeneration of Highland and Islands communities.
(108)Chan e a-mhàin gur e sàr-ionad airson cànan agus dualchas a tha ann an Sabhal Mòr Ostaig, ach gu bheil i na samhla air na ghabhas a dhèanamh tro lèirsinn, dealas agus rùn dhaoine a tha cur uallach orra fhèin gus am bruadaran a thoirt gu bith. Sabhal Mòr Ostaig is not only a centre for excellence for the language and culture, but also a symbol of what can be achieved through the vision, commitment and absolute determination of individuals who care enough to turn dreams in to reality.
(109)Is gann gu bheil dleastanasan sam bith a tha cho mòr ris an fheadhainn a tha ag èiridh a' glèidheadh cànain is cultar, gu sònraichte nuair a tha iad ann an aon dùthaich a-mhàin. There are few responsibilities more absolute than those which flow from custodianship of a langauge and culture, especially when these exist to such an extent in only one country.
(110)Ma gheibh a' Ghàidhlig bàs ann an Alba, gheibh i bàs san t-saoghal. If Gaelic dies in Scotland, it dies in the world.
(111)Ma shoirbheachas leatha ann an Alba, thèid teachdaireachd bhrosnachail is dhòchasach a sgaoileadh dhan fheadhainn eile a tha cur aghaidh air dùbhlain is duilgheadas dhen aon seòrsa. If it flourishes in Scotland then it sends out a message of inspiration and optimism to others who face similar challenges and adversities.
(112)'S ann ann an sin a tha an dà chuid an dùbhlan is an cothrom nan laighe. Therein lie both the challenge and the opportunity.
(113)Gus cuideachadh a thoirt don cholaiste a h-amasan a choileanaidh, chaidh an t-urras leasachaidh seo a chur air dòigh agus tha mi an dòchas, is e a' cur taic ris a' Cholaiste, gum brosnaich is gun dèan e comasach do choimhearsnachd an t-saoghail a bhith a' dìon cànan is cultar na Gàidhlig anns an àm ri teachd. To help the College attain its objectives, this development trust has been established and I want to offer my sincere hopes that its support for the College will help to encourage and enable our worldwide community to contribute to securing the future of the Gaelic language and culture.
(114)Tha e na thlachd do dh'Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig a dhol an sàs ann an caidreachas ro-innleachdail còmhla ri dhà dhe na h-urrasan as cliùitiche is as buaine, caidreachas nan Gàidheal agus Urras a h-Aiseirigh. The Trust is delighted to have entered into a strategic partnership with two of Scotland most highly regarded and long-standing charitable trusts, namely the Highland Fund and Urras na h-Aiseirigh.
(115)Bha an dà Urras seo air a stèidheachadh a dh'aon ghnothach gus coimhearsnachdan na Gàidhealtachd is nan Eilean a leasachadh cho math ri cànan is cultar na Gàidhlig a chuideachadh, a' sìor-leantainn orra mar thochraidhean ainmichte am broinn Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig. Both of these Trust funds were set up with the express aim of assisting the development of the Highlands and Islands communities and the Gaelic language and culture. This will now continue in perpetuity as the named endowment funds within the Sabhal Mòr Ostaig Development Trust.
(116)Tha e na urram mòr dhuinn a bhith dol an sàs leis an dà Urras mhairsinneach seo agus gus cothrom a bhith againn an rùn is na h-amasan aca a chur an cèill is a chomharrachadh tron tochradh aca. We are deeply honoured to be associated with both of these time-honoured trusts and to have the opportunity to continue to express and reflect their founding aims and mission through their endowment.
(117)Bha an Dr Fearchar Mac an Tòisich, a bha na Chathraiche air ann t-Sabhal Mhòr, na eòlaiche foghlam aig an robh fìor lèirsinn agus a bha a' strì fad a bheatha às leth Gàidhlig is a cultair. Dr Farquhar Macintosh, a former Chairman of Sabhal Mòr Ostaig, was an educationalist of great vision and innovation and a life-long campaigner for the Gaelic language and culture.
(118)An dèidh a bhàis ann an 2008 stèidhich Urras Leasachaidh SMO agus teaghlach Fhearchair maoin sgoilearachd mar chuimhne bhuan air cho dealasach 's a bha e a thaobh na Gàidhlig agus foghlam. Following his death in 2008 the Trust, along with his family, set up a scholarship fund as a lasting legacy to his commitment to both Gaelic and education.
(119)Tha a' mhaoin seo na maoin thochraidh ainmichte am broinn an Urrais. This exists within the Trust as a named endowment fund.
(120)Tha Sabhal Mòr Ostaig a' cur fàilte air taic bho dhaoine air leth, corporran, urrasan, co-chomainn agus buidhnean eile aig a bheil ùidh ann a bhith toirt taic airgid no taic phractaigeach a dh'ionnsaigh ar n-amasan. Sabhal Mòr Ostaig welcomes support from individuals, corporations, trusts, societies and other bodies interested in offering finacial or practical help to promote the furtherance of our aims.
(121)'S e ar prìomh dhleastanas geàrr-suim eaconomach sam bith a sheachnadh a dh'fhaodadh gin de na pròiseactan tha a' dèanamh an-àirde na h-àrainneachd ionnsachaidh amalaichte shònraichte againn an fheadhainn làthaireach agus an fheadhainn ris a bheil sinn an dùil san àm ri teachd a chur ann an cunnart. Our key concern is to prevent any economic shortfall which could threaten the future of any projects which make up our unique integrated learning environment.
(122)Tha an liosta a leanas a' tabhann mholaidhean do dhaoine a tha a' beachdachadh tiodhlac a thoirt seachad air mar a dh'fhaodadh iad taic a chur ri ar n-amasan. The following list offers some suggestions to donors as to the kind of ways in which they may wish to support our aims.
(123)Gabhaidh tabhartasan gun chumhachan a thoirt dhan Urras Leasachaidh, an uair a-mhàin no mar phàigheadh cunbhalach airson cur ri amasan na Colaiste anns an fharsaingeachd. Unconditional donations can be made to the Development Trust, either as one off payments or as a series of regular payments for the general furtherance of the College's aims.
(124)Gabhaidh tabhartasan le cumhachan a thoirt seachad a tha, mar eisimpleir, a' comharrachadh nam pròiseactan no an seòrsa pròiseict ris am biodh maoin an tabhartaiche a' buntainn. Conditional donations may be made which, for example, specify the project(s) or type of project to which the donor's funds would be applied.
(125)Gabhaidh dìleaban fhàgail aig an Urras ann an tiomnaidhean. Legacies may be left to the Trust in wills.
(126)Faodaidh iad a bhith gun chumhachan no airson phròiseactan sònraichte. These can either be unconditional or in support of particular areas of activity.
(127)Tha Caidreamh an t-Sabhail cuideachd a' leigeil do luchd-taice airgead a thoirt seachad tro bhallrachd bhliadhnail. Caidreamh an t-Sabhail (Friends of Sabhal Mòr Ostaig) also enables supporters to subscribe through an annual membership.
(128)Chaidh tochradh a stèidheachadh gus sruth airgid a chur ri adhbhar sònraichte no sgoilearachd shònraichte agus, mura tèid a chaochladh iarraidh, cuirear 5% de na tabhartasan gu lèir gu aon taobh a dh'aon ghnothaich. An endowment fund has been set up to provide a flow of income in support of a particular purpose or of a particular scholarship and, unless otherwise requested, 5% of all donations will be set aside for this purpose.
(129)Anns a h-uile suidheachadh, faodar cùisean a chur air dòigh gus dèanamh cinnteach gum faigh gach tabhartas airgid an làimhseachadh as goireasaiche a thaobh chìsean. In all circumstances, arrangements can be made to ensure the most beneficial taxation treatment of financial donations.
(130)Airson thabhartasan eadar-nàiseanta tha Urras Leasachaidh Sabhal Mòr Ostaig, mar phàirt de OGE, a' tabhann dòigh clàraichte do thabhartaichean anns na Stàitean Aonaichte (US 501(c)3) gus dèanamh cinnteach gum faigh gach tabhartas an làimhseachadh as goireasaiche a thaobh chìsean. For intenational donations, the Trust, as part of UHI, offers US donors a registered US 501(c)3 conduit to ensure the most beneficial taxation treatment of donations.
(131)Liosta de Phrìomh Phròiseactan agus Feumalachdan Leasachaidh Ro-mheasta List of Key Projects and Projected Development Needs
(132)Leasachadh na h-oighreachd aig a' Cholaiste Estate development at the College
(133)Pròiseact Leasachaidh Baile na Cille Bige Kilbeg Village Development Project
(134)Seirbheisean taic do dh'oileanaich, goireasan spòrs is chur-seachadan Student support services and recreational support facilities
(135)Bursaraidhean Oileanaich agus Sgoilearachdan Student Bursaries and Scholarships Fund
(136)Tochradh airson chathraichean acadaimigeach agus caidreamhan rannsachaidh Endowment of academic chairs and research fellowships
(137)Maoin airson Prògram Luchd-ealain na Colaiste Artists in residence Programme Fund
(138)Leudachadh chothroman cultarach is cur-seachad do dh'oileanaich is don choimhearsnachd Broadening the range of cultural and leisure activities open to students and the wider community
(139)Leasachadh chùrsaichean ùra, barrachd ghnìomhachdan foghlaim agus in-ghabhail oileanaich Development of new courses and increased educational activity and student uptake
(140)Togail cheanglaichean nas treasa leis a' choimhearsnachd Development of stronger links with the community
(141)Maoin thochraidh airson iomairtean san àm ri teachd An endowment fund to provide for future initiatives
(142)A' cur taic ri agus a' leasachadh ghnìomhachdan tionnsglach agus fàs ghnìomhachasan Support and development of entepreneurial activities and business incubation
(143)Leasachadh phrògraman com-pàirteachas agus iomairtean eadar-nàiseanta Development of international partnership programmes and initiatives
(144)Prògraman rannsachaidh Research programmes
(145)Leasachadh Ionad Chaluim Chille Ìle Development of the Ionad Chaluim Chille Ìle campus on Islay
(146)Togail coimhearsnachd eadar-nàiseanta de luchd-taice Building an international community of supporters
(147)'S e àite sònraichte a th' ann an Sabhal Mòr Ostaig. Sabhal Mòr Ostaig is an extraordinary place.
(148)A bharrachd air colaiste Ghàidhlig 's e gnìomhachas Gàidhlig a th' ann cuideachd. It is not just a Gaelic college, but also a Gaelic business.
(149)Bidh sinn a' tabhann chùrsaichean tarraingeach, inntinneach tro mheadhan na Gàidhlig, ach a bharrachd air sin, bidh sinn a' cruthachadh àrainneachd gu tur Gàidhlig an seo aig a' Cholaiste, far an tèid a' Ghàidhlig a bhruidhinn leis a h-uile duine fad an latha mar chànan làidir beòthail. We not only offer a range of exciting courses through the medium of Gaelic, we are also working to create a completely Gaelic environment at the College, promoting Gaelic as a strong and vibrant spoken language in the 21st century.
(150)Tha Poileasaidh Cànain aig Sabhal Mòr Ostaig a tha airson dearbhadh gun cleachd a h-uile duine a' Ghàidhlig cho math 's as urrainn dhaibh fad na h-ùine. Sabhal Mòr Ostaig has a Language Policy in place to ensure that everyone uses Gaelic at all times to the best of their ability.
(151)Tha sinn an seo airson math na Gàidhlig gus an cànan againn a neartachadh mar chànanan làidir beòthail an latha an-diugh. We are here in the interest of Gaelic in order to strengthen our language to the level of other strong and vibrant modern languages.
(152)Cleachdaidh tu a' Ghàidhlig anns na clasaichean, ach cuideachd fad an latha air feadh na Colaiste: bho cheannachd stampaichean, cleachdadh an leabharlainn gu spòrs agus bruidhinn ri caraidean. At Sabhal Mòr Ostaig, you will not only use Gaelic in class, but your whole life at the College will be in Gaelic, from buying stamps and using the library to playing sports and hanging out with friends.
(153)Cha bhi a h-uile duine làn fhileanta nuair a ruigeas iad, agus bidh feadhainn cleachdte ri bhith a' bruidhinn na Beurla ri chèile, agus bidh aca ri tionndadh gu Gàidhlig. Not everyone is fully fluent when they arrive at the College, and some students may already know each other and are used to speaking English to each other and will have to switch to Gaelic.
(154)Ach gach bliadhna, thig oileanaich dhan Cholaiste, luchd-ionnsachaidh agus fileantaich bruidhnidh iad Gàidhlig ri chèile agus thig an cuid Gàidhlig air adhart gu mòr. However, every year students come to Sabhal Mòr Ostaig and successfully use Gaelic throughout the day, making new friends in the language and greatly improving their fluency at the same time.
(155)Bidh an t-Oifigear Leasachaidh Cànain againn ag obair gu dlùth leis na h-oileanaich gus taic a thoirt dhaibh am Poileasaidh Cànain a chur an gnìomh. Our Gaelic Development Officer works closely with the students to help achieve the goals of our Language Policy.
(156)A-nis tha Plana Cànain againn cuideachd a bhios gar cuideachadh gus am poileasaidh a chur an gnìomh. Now we also have a Language Plan which helps us implement our policy.
(157)Tha sinn moiteil gu bheil Plana Cànain cho làidir agus cho adhartach againn agus gu bheil sinn le sin a' cruthachadh àite a tha a' dìon na Gàidhlig agus àite anns am bi daoine cofhurtail agus misneachail gus Gàidhlig a bhruidhinn gu làitheil san obair agus ann am beatha nan oileanach. We are proud to have such a strong and progressive Language Plan which aims to create a place that protects our language and a place in which people feel comfortable and confident to speak Gaelic all the time, at work and in their student lives.
(158)A bharrachd air sin bidh gach oileanach ag aontachadh ri Cùmhnant Gàidhlig na Colaiste agus a' gealltainn gum bruidhinn iad a' Ghàidhlig bho mhoch gu dubh. Students are also asked to sign a contract in which they promise to use Gaelic all the time, so we can all expect a fully Gaelic environment.
(159)Bidh sinn uile ag obair còmhla agus a' cruthachadh na coimhearsnachd Gàidhlig againn mar sgioba, ag ionnsachadh na Gàidhlig còmhla ri chèile agus a' cleachdadh Gàidhlig mar bu chòir, mar chànan ar colaiste Ghàidhlig, ar cultair agus ar dùthcha. This is something we all create together as a team, giving all students the best possible learning environment and giving Gaelic its rightful place as the language of our Gaelic college, our culture and our country.
(160)Gabh pàirt ann am beatha bheòthail Ghàidhlig aig Ionad Nàiseanta na Gàidhlig! Join us and take part in our lively and optimistic Gaelic community here at Ionad Nàiseanta na Gàidhlig!